Shree Krishnaprakash Swami
Saranagati Mandal - Junagadh